Vendvotime të procesuara   100% = 72 nga 72
Vendvotime të procesuara
Komuna Përqindja Numri i vendvotimeve
Gllogovc 100,00% 72 nga 72
Harta interaktive e Republikës së Kosovës
Te dhënat nga votimi
Votues te regjistruar 52.569
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve 72
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna 72 / 100,00%
Numri i nënshkrimeve në LPV / Numri i fletëvotimeve brenda kutisë së votimit 23438 /23316
Numri i fletëvotimeve të vlefshme 22.718
Numri i fletëvotimeve të pavlefshme 581
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna 44,32%
Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit 561
Dalja ne zgjedhje
Votues te regjistruar (nga Vendvotimet në të cilat është votuar)
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna
Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar në vendvotimet nga të cilat janë dërguar të dhënat
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna
Vendvotime
Rezultatet Preliminare
Tabela Radhitja grafike Grafiku
Logo Subjekti Politik Numri i votave Përqindja e votave te vlefshme
RAMIZ LLADROVCI
PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
14.242 62,69%
ISA XHEMAJLAJ
NISMA PËR KOSOVËN
8.476 37,31%
Dalja ne zgjedhje sipas Komunave
Komuna Votues te regjistruar Numri i përgjithshëm i vendvotimeve Vendvotimet qe kane dërguar te dhëna Votuar Dalja ne zgjedhje (%)
Dalja ne zgjedhje sipas vendvotimeve
Vendvotimi Votues te regjistruar Votuar Dalja ne zgjedhje (%)
*Rezultatet Preliminare nuk përfshijnë votat me kusht, votat me postë edhe votat e personave me nevoja te veçanta