Vendvotime të procesuara   99,88% = 2487 nga 2490
Vendvotime të procesuara
Komuna Përqindja Numri i vendvotimeve
Deçan 100,00% 54 nga 54
Dragash 100,00% 59 nga 59
Ferizaj 100,00% 134 nga 134
Fushë Kosovë 100,00% 45 nga 45
Gjakovë 100,00% 143 nga 143
Gjilan 100,00% 129 nga 129
Gllogovc 100,00% 71 nga 71
Gracanica 100,00% 32 nga 32
Hani i Elezit 100,00% 11 nga 11
Istog 100,00% 63 nga 63
Junik 100,00% 7 nga 7
Kaçanik 100,00% 47 nga 47
Kamenicë 100,00% 56 nga 56
Klinë 100,00% 62 nga 62
Kllokot 100,00% 7 nga 7
Leposaviq 100,00% 31 nga 31
Lipjan 100,00% 80 nga 80
Malishevë 100,00% 73 nga 73
Mamusha 100,00% 5 nga 5
Komuna Përqindja Numri i vendvotimeve
Mitrovica e Veriut 100,00% 28 nga 28
Mitrovicë e Jugut 98,99% 98 nga 99
Novobërdë 100,00% 22 nga 22
Obiliq 100,00% 35 nga 35
Partesh 100,00% 7 nga 7
Pejë 100,00% 132 nga 132
Podujevë 100,00% 111 nga 111
Prishtinë 100,00% 232 nga 232
Prizren 99,08% 216 nga 218
Rahovec 100,00% 78 nga 78
Ranilug 100,00% 10 nga 10
Shtime 100,00% 36 nga 36
Skenderaj 100,00% 76 nga 76
Štrpce 100,00% 21 nga 21
Suharekë 100,00% 88 nga 88
Viti 100,00% 65 nga 65
Vushtrri 100,00% 95 nga 95
Zubin Potok 100,00% 15 nga 15
Zveçan 100,00% 13 nga 13
Harta interaktive e Republikës së Kosovës
Te dhënat nga votimi
Votues te regjistruar 1.872.941
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve 2.490
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna 2.487 / 99,88%
Numri i nënshkrimeve në LPV / Numri i fletëvotimeve brenda kutisë së votimit 749701 /748735
Numri i fletëvotimeve të vlefshme 696.460
Numri i fletëvotimeve të pavlefshme 52.500
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna 40,02%
Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit 31560
Dalja ne zgjedhje
Votues te regjistruar (nga Vendvotimet në të cilat është votuar)
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna
Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar në vendvotimet nga të cilat janë dërguar të dhënat
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna
Komunat
Rezultatet Preliminare
Tabela Radhitja grafike Pita grafiku
Logo Subjekti Politik Numri i votave Përqindja e votave te vlefshme

12 Partia Demokratike e Kosovës Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Nisma për Kosovën Partia e Drejtësisë Lëvizja për Bashkim Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës Partia Konservatore e Kosovës Alternativa Demokratike e Kosovës Republikanët e Kosovës Partia e Ballit Partia Socialdemokrate Balli Kombëtar i Kosovës
237.159 33,92%

35 Lëvizja VETËVENDOSJE!
189.857 27,16%

16 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ALEANCA KOSOVA E RE
180.336 25,79%

22 GRAĐANSKA INICIJATIVA SRPSKA LISTA
41.123 5,88%

26 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ
7.622 1,09%

29 FJALA
7.551 1,08%

30 KOALICIJA VAKAT
6.012 0,86%

32 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
3.424 0,49%

21 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
3.296 0,47%

11 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
2.472 0,35%

19 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
2.195 0,31%

13 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
2.194 0,31%

24 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
2.096 0,30%

27 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA-AKTIVNA GRAĐANSKA INICIJATIVA
2.011 0,29%

18 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA
1.591 0,23%

20 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
1.434 0,21%

36 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
1.314 0,19%

33 KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI
1.278 0,18%

34 KOALICIJA SDA
1.277 0,18%

15 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE
1.090 0,16%

17 POKRET ZA GORA
1.079 0,15%

25 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA
889 0,13%

23 NAPREDNA SNAGA KOSOVA
530 0,08%

28 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT
498 0,07%

14 G I EROMENDJE ALTERNATIVA
441 0,06%

31 GI. ZA PROSPERITET KOSOVA
372 0,05%
Dalja ne zgjedhje sipas Komunave
Komuna Votues te regjistruar Numri i përgjithshëm i vendvotimeve Vendvotimet qe kane dërguar te dhëna Votuar Dalja ne zgjedhje (%)
Dalja ne zgjedhje sipas vendvotimeve
Vendvotimi Votues te regjistruar Votuar Dalja ne zgjedhje (%)
*Rezultatet Preliminare nuk përfshijnë votat me kusht, votat me postë edhe votat e personave me nevoja te veçanta